Huoltoehdot

OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelu


YLEISTÄ:

OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelu korjaa laitteet seuraavien ehtojen mukaisesti. Ehdoista poikkeamiseen vaaditaan kirjallinen hyväksyntä. Ehdoista poikkeavia vastavahvistuksia ei hyväksytä.

KORJAUSHINNAT:

Osalle kuluttajatuotteita on laskettu kiinteät korjaushinnat riippumatta tuotteessa ilmenneestä viasta. Kyseisiä kiinteitä hintoja ei käytetä, jos laite joudutaan korjaamaan ulkoisen syyn aiheuttaman vian takia, esimerkkeinä kovakouraisen käsittelyn, iskun, putoamisen, hiekan tai veden aiheuttamat vauriot. Kyseisiä kiinteitä hintoja ei sovelleta myöskään, jos on tarpeen korjata ja/tai vaihtaa ainoastaan ulkoisia säätimiä. Tällöin käytetään alempaa hintaa (pienkorjaushinta).
Haluaisitko ilmoittaa asiakkaillesi mahdolliset korjauskulut nopeasti ennen laitteen lähettämistä huoltoon? Vakiokorjausten kiinteän hinnaston perusteella voit ilmoittaa asiakkaalle hinnan heti ja helposti - ilman kirjeenvaihtoa ja odotusaikaa. Lisäksi asiakkaasi säästävät kustannusarvion pyytämiseen liittyvän vaivan. Parhaiten saat ladattua kiinteän korjaushinnaston tästä. Näin voimme yhdessä tarjota asiakkaillesi laadukasta palvelua!


TILAUS, KUSTANNUSARVIO, KORJAUS:

Kustannusarvio laaditaan pyytämättä, kun korjauskustannukset ylittävät 50 % laitteen esittelyhetken myyntihinnasta, ja aina korjauskustannusten noustessa yli 179,00 euron (aina ilman lähetyskuluja ja lainmukaista arvonlisäveroa). Kustannusarvio laaditaan pyytämättä myös silloin, kun kiinteää hintaa ei voida käyttää siksi, että kyse on ulkoisen syyn, kuten kovakouraisen käytön, iskun, putoamisen, hiekan tai veden aiheuttamista seurauksista. Jos OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelu laatii kustannusarvion automaattisesti ja lähettäjä vastaa siihen kieltävästi, maksaa lähettäjä laitteen palautuskustannukset OM DIGITAL SOLUTIONS. Ellei OM DIGITAL SOLUTIONS kustannusarvioon tule vastausta 20 päivän kuluessa arvion laatimisesta, palautetaan laite korjaamattomana ilmoittamatta siitä etukäteen. Lähettäjä maksaa tällöin lähetyskulut ja lisäksi lainmukaisen arvonlisäveron siinä tapauksessa, ettei lähettäjä ole pyytänyt kustannusarviota. Jos lähettäjä päättää, että laite hävitetään, suorittaa OM DIGITAL SOLUTIONS sen maksutta. Kustannusarvioon vaaditaan vastauksena kirjallinen vahvistus, suullisia vahvistuksia ei hyväksytä. Laitteita, joiden tuotanto on jo lopetettu, voidaan korjata vain sillä varauksella, että varaosia on saatavissa. Laitteesta poistetut, toisiin vaihdetut osat ovat OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelun omaisuutta.

TAKUU JA VASTUUT:

Takuuvaatimukset hyväksytään vain, kun laitteen mukana toimitetaan joko ostotosite alkuperäisen kassakuitin kanssa tai asianmukainen, voimassa oleva OLYMPUKSEN alkuperäinen takuutodistus varustettuna valmistajan laitteen sarjanumeroleimalla ja laitteen myyneen liikkeen leimalla sekä ostopäivämäärällä. Takuu ja vastuut raukeavat, jos vian aiheuttaja on valmistajan vaikutuspiirin ulkopuolella, esim. seurausta kovakouraisesta käytöstä, iskusta, hiekasta, vedestä tai ylijännitteestä. Epäasianmukaiset huoltotoimet tai muutokset, jotka on tehnyt lähettäjä tai kolmas osapuoli, aiheuttavat takuun raukeamisen, vaikka lähettäjä todistaisikin, ettei vika johdu kyseisistä toimenpiteistä. Korjauksen takuu on lainmukaisten takuuvelvoitteiden mukainen. Kuitenkin vähintään kuusi kuukautta. Se käsittää laitteen täydellisen toiminnan.

VASTUUALUE, KULJETUS:

Kaikkien seurannaisvahinkojen, esim. pilalle menneen nauhan, filmin tai kuvien uudelleen ottamiseen käytetyn ajan, korvaaminen on poissuljettua. Korjattavien laitteiden, jotka eivät tavoita lähettäjää huolimatta siitä, että OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelu tietää osoitteen, säilytysaika on kuusi kuukautta. Sama säilytysaika pätee laitteisiin, jotka saapuvat OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalveluun ilman lähettäjätietoja. Tämän ajan umpeuduttua voidaan laite, jonka palauttamista ei ole vaadittu, myydä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Riski korjattavan laitteen kuljetuksesta OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalveluun on lähettäjällä, paluukuljetus tapahtuu OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelun riskillä. Kuljetuksessa tapahtuneet vauriot ja katoamiset on ilmoitettava välittömästi kuljetusyritykselle, muuten vahingonkorvausvaatimuksia ei hyväksytä.

MAKSU:

Korjauslaskut on maksettava heti lyhentämättöminä. Postitoimituksen yhteydessä maksu peritään jälkivaatimuksella. Tästä järjestelystä voidaan poiketa vain OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelun kirjallisella luvalla. Laskuista ei saa vähentää vastavaatimuksia, elleivät nämä ole kiistattomasti ja lainvoimaisesti määriteltyjä. Maksamatta jättäminen oikeuttaa OM DIGITAL SOLUTIONS-kuluttajapalvelun käyttämään liiketoiminnan harjoittajan panttioikeutta korjattuun laitteeseen.

OIKEUSISTUIN:

Korjauksen ja takuun suorituspaikka on Hampuri. Oikeusistuin on Hampuri, jos tämä on lain mukaan mahdollista. Jos jokin näiden huoltoehtojen ehdoista on lainvastainen, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Lainvastainen ehto on korvattava laillisella huomioiden ehdon taloudellinen merkitys.


OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH
Domstraße 10

20095 Hamburg

Germany